Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Půjčovna pomůcek pro osoby se sluchovým postižením

Brání Vám Vaše sluchová vada v komunikaci - přijďte do naší půjčovny kompenzačních pomůcek

 • každodenní život sluchově postižených lidí a normálně slyšících se téměř neliší,jediný rozdíl spočívá v tom,že člověk neslyšící nebo nedoslýchavý je v komunikaci často závislý na vhodné a funkční kompenzační pomůcce,aby byl lidem s poruchou sluchu umožněn plnohodnotný život bez komunikačních bariér je tu naše půjčovna kompenzačních pomůcek

Co je naším cílem

 • odstranit komunikační bariéru mezi světem slyšících a sluchově postižených
 • umožnit neslyšícím a nedoslýchavým dobré poslechové podmínky pro různé příležitosti

Co nabízíme

 • zapůjčení sluchadel v případě dočasné absence pomůcky,např. v případě opravy pomůcky nebo v době čekání na vyřízení žádosti o pomůcku na dobu nezbytně nutnou
 • zapůjčení specifických doplňujících pomůcek pro individuální poslech a porozumění řeči
  (FM systémy,komunikátory na podporu poslechu sluchadlem,indukční smyčky...)
         - při jednání na úřadech,institucích a soudech
         - při přednáškách
         - v domácnostech
         - v hlučném prostředí apod.

Kde nás najdete

 • Pracoviště sociálních  služeb - Stacionář Svazu neslyšících a nedoslýchavých,ul.K.H.Borovského 1853

 Provozní doba:

 • Úterý  - 12.00 hod -17.00 hod.
 • Čtvrtek - 8.00 hod -13.00 hod. 

              


 

Stupně ztráty sluchu

Míru ztráty sluchu, kterou někdo trpí, můžeme klasifikovat jako mírnou, střední, těžkou nebo úplnou.

 

Sluchové testy měří, jaké zvuky daná osoba slyší. Existuje mnoho různých typů testů a klinika nebo specialista na poruchy sluchu použijí ty nejlepší testy k posouzení sluchu vás nebo vašeho dítěte. Výsledky sluchových testů mohou být zobrazeny v grafu, který se nazývá audiogram.

Měření sluchu přispěje k zjištění typu ztráty sluchu, kterým vy nebo vaše dítě trpíte, a pomohou vašemu specialistovi při výběru nejvhodnějších možností léčby.

Ztráta sluchu se posuzuje na základě prahu sluchu v decibelech (neboli dB HL). Toto číslo vyjadřuje nejtišší úroveň zvuku, kterou vaše dítě slyší. Práh sluchu se může měřit pro čistý tón anebo pro řeč a může se určovat pro obě uši (oboustranný) nebo pro každé ucho samostatně (jednostranný).

Míra ztráty sluchu, kterou někdo trpí, je klasifikována jako mírná, střední, těžká nebo úplná.

 • Normální sluch
  Slyšíte tiché zvuky až k 20 dB HL.
 • Mírná ztráta sluchu
  Ztráta sluchu ve vašem lepším uchu dosahuje hodnot v rozmezí 25 - 39 dB HL.
  Máte problémy se sledováním řeči v hlučném prostředí.
 • Střední ztráta sluchu
  Ztráta sluchu ve vašem lepším uchu dosahuje hodnot v rozmezí 40 - 69 dB HL
  Máte problémy se sledováním řeči, když nemáte sluchadlo.
 • Těžká ztráta sluchu
  Ztráta sluchu ve vašem lepším uchu dosahuje hodnot v rozmezí 70 - 89 dB HL.
  Potřebujete výkonná sluchadla nebo implantát.
 • Úplná ztráta sluchu
  Ztráta sluchu ve vašem lepším uchu nad 90 dB HL.
  Musíte se spoléhat na odezírání ze rtů anebo znakovou řeč, popřípadě na implantát

 


 

Přehled změn v působnosti MPSV v roce 2014

Regulační poplatky v tomto roce

22.12.2013 18:07

Na základě nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ze dne 20. 6. 2013 se s účinností od 1. ledna ruší povinnost hradit regulační poplatek za poskytování lůžkové péče včetně lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče ve výši 100 Kč podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. f) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění účinném do 31. prosince 2013, (dále jen „zákon č 48/1997 Sb.“).

Posledním dnem, kdy má poskytovatel lůžkové zdravotní péče právo (a povinnost) vybírat regulační poplatek, je 31. prosinec 2013.

Povinnost hradit ostatní regulační poplatky podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 48/1997 Sb. ve výši 30 Kč a 90 Kč zůstává nedotčena a i po 31. prosinci 2013 jsou proto poskytovatelé povinni od pojištěnců Dne 1. ledna 2014 vejde v účinnost nový občanský zákoník (NOZ). Změny se dotknou například vlastníků a nájemců bytů, osob se zdravotním postižením (OZP) nebo třeba sociálních služeb.

Dávky na bydlení

Mění se oblast nájemních vztahů. Změny se ale dotknou jen dohod uzavřených až po 1. 1. 2014. Nájemní vztahy, které vznikly do konce roku 2013, se budou řídit stávajícím občanským zákoníkem.
NOZ posiluje jak práva nájemce, tak i pronajímatele. Tak například podle nové právní normy může nájem bytu sloužit jen k zajištění bytových potřeb nájemce. Smlouvu budou muset obě strany uzavřít vždy písemně a nájemce bude moci v bytě například i podnikat. V určitých případech mohou jak nájemce, tak i pronajímatel vypovědět smlouvu bez udání důvodů, a to i dříve než se původně dohodli. Nový občanský zákoník zvyšuje kauci - z dnešního trojnásobku na šestinásobek měsíčního nájemného.

Veškeré tyto změny mohou u některých klientů Úřadu práce ČR (ÚP ČR), kteří v současné době pobírají dávky na bydlení (ať už ze systému státní sociální podpory nebo hmotné nouze), a uzavřou nájemní smlouvu za nových podmínek, ovlivnit výši vyplácených příspěvků.

Příspěvky pro OZP

S příchodem nového roku se změní i pravidla týkající se příspěvku na péči. Aby jej člověk získal, musí doložit, že má bydliště na území ČR.

Pokud jde o příspěvek na mobilitu, bude Úřad práce ČR v případě nových žadatelů o jeho přiznání zajímat, zda je držitelem průkazů ZTP a ZTP/P. Pokud vznikne jeho držiteli nárok na dávku, bude si moci zvolit, zda chce, aby mu byla dávka vyplácena měsíčně či jednou splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce, za které náležel. Jestliže bude příjemce příspěvku celý měsíc v nemocnici, nárok na dávku mu za toto období nevznikne.

Změny v přiznávání dávky se netýkají těch, co ji v současné době pobírají. Budou ji dostávat i nadále.

Nová právní norma rozšiřuje okruh osob, které mohou získat příspěvek na pořízení motorového vozidla. Od ledna 2014 na něj dosáhnou i lidé s amputovanou nohou nad kolenem, kteří používají protetickou náhradu.

Průkazy OZP

Mění se způsob posuzování nároku na průkazy. Celý proces bude mnohem jednodušší, protože se už v rámci správního řízení nebude probíhat sociální šetření. Nárok na průkaz OZP už nebude navázán na uznaný stupeň závislosti. V rámci samostatného správního řízení bude rozhodujícím zdravotní stav žadatele a to, zda podstatně omezuje jeho schopnost pohyblivosti či orientace. Novela o průkazech OZP definuje jednotlivé kategorie zdravotního postižení a s tím spojené příslušné typy průkazů – TP, ZTP a ZTP/P:

 • Držitel průkazu TP je osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti či orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.
 • Držitel průkazu ZTP je osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra
 • Držitel průkazu ZTP/P je osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Od příštího roku si už lidé nebudou muset hlídat, kdy jim skončí platnost jejich průkazu mimořádných výhod (MV), ale Úřad práce ČR sám zahájí správní řízení, jehož součástí bude i nové posouzení zdravotního stavu klienta. Zatímco dosud si musel každý klient pečlivě hlídat, kdy skončí platnost jeho průkazu OZP, od nového roku to za držitele starých průkazů MV udělá ÚP ČR. Ještě před vypršením doby platnosti průkazu OZP zahájí sám z moci úřední správní řízení, a o této skutečnosti bude klienta informovat. A stejný postup bude platit i v případě, že člověk pobírá příspěvek na mobilitu. Od 1. 1. 2014 už tedy průkaz OZP nebudou příjemci příspěvku na péči nebo příspěvku na mobilitu dostávat automaticky, ale na základě podání samostatné žádosti o průkaz. Klienti se nemusí bát komplikací, bude se jednat jen o administrativní krok.

Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost při osobním projednávání jeho záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem, slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo, bezplatnou dopravu vodícího psa. Rozsah výhod se liší podle typu průkazu OZP, který vychází z předchozího posouzení zdravotního stavu žadatele.

Konec sKarty

Klíčové datum je 30. 4. 2014, kdy skončí platnost všech sKaret. V případě, že si člověk přeposílá v současné době dávky z účtu sKarty na svůj bankovní účet, změny se ho nedotknou. Pokud nebude požadovat žádnou změnu ve způsobu výplaty dávek, proběhnou, v souladu se zákonem jen technické úpravy a nejpozději od dubna 2014 bude dostávat peníze na tento účet přímo. A změny se nedotknou ani lidí, kteří sice sKartu vlastní, ale jejím prostřednictvím žádné dávky nepobírají. V tomto případě není nutné Úřadu práce ČR cokoli oznamovat.

Jestliže klient ÚP ČR čerpá dávky prostřednictvím sKarty, tedy vybírá hotovost v bankomatu nebo platí kartou v obchodech. V tom případě bude nutné, aby nejpozději do 31. 1. 2014, osobně nebo písemně oznámil příslušnému kontaktnímu pracovišti Úřadu práce ČR, jakým způsobem chce v budoucnu dávky dostávat - jestli na účet nebo poštovní poukázkou - a zároveň sdělil číslo účtu nebo adresu, na kterou mu má ÚP ČR peníze posílat. Změnový formulář si mohou lidé stáhnout na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo Úřadu práce ČR pod záložkou sKarta. Změnu ve způsobu výplaty dávek je možné oznámit i emailem. Podmínkou je aktivovaná datová schránka nebo elektronický podpis. Lidé, kteří sKartu nevlastní, budou dávky i nadále pobírat stejným způsobem jako dosud.

Osoby se zdravotním postižením, kterým slouží speciální sKarta zároveň jako průkaz OZP, si budou muset na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR zajistit výměnu této speciální sKarty za nový náhradní průkaz OZP. V případě, že se rozhodnou osobně navštívit úřad kvůli oznámení o změně způsobu výplaty dávek, a zároveň vlastní speciální sKartu jako průkaz OZP, dostanou na místě i nový průkaz OZP s dobou platnosti do konce roku 2015. Za vystavení nového dokladu nebudou nic platit.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

 

 

 


                    

Přehled změn v působnosti MPSV v roce 2012

                           

Příspěvky na pomůcky pro osoby se sluchovým postižením

8.1.2012 11:32

Přehled kompenzačních pomůcek, na které lze žádat příspěvek od 1.1.2012, zpracovala Unie neslyšících Brno.

Od 1. 1. 2012 je možné požádat o příspěvky jen na tyto kompenzační pomůcky:
- signalizace bytového/domovního zvonku, včetně instalace,
- signalizace pláče dítěte, včetně instalace,
- speciální programové vybavení (aplikace do telefonu, programy do osobního počítače) pro edukaci a redukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakové řeči,
- individuální indukční smyčka,
- zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení,
- signalizace telefonního zvonění,
- telefonní zesilovač,
- elektronická orientační pomůcka, komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé.


Od 1.1.2012 bude příspěvky vyřizovat Úřad práce ČR.

Příspěvek dostanou osoby, pokud je jejich příjem nižší než osminásobek životního minima
Jestli máte, nebo nemáte nárok na příspěvek, Vám řeknou na Úřadu práce ČR.
Pokud máte nárok na příspěvek, spoluúčast bude ale vždy 10% z ceny pomůcky. Nejméně však 1000Kč.

Například:

1) Světelná signalizace zvonku, telefonu, klepadlo, vibrační díl,  instalace - stojí 25 500 Kč.
Z toho 10% musí neslyšící doplatit sám. To je 2550 Kč. Ne jak bylo 100% příspěvek, a celé zdarma.


2) Pomůcka pro poslech televize - cena 4 650 Kč. Z toho 10% je 465 Kč.
Osoba ale zaplatí 1000 Kč., protože zákon říká, že osoba musí zaplatit minimálně 1000 Kč ze svého.

Zrušeny jsou příspěvky na:

- Světelný nebo vibrační budík
- Víceúčelová pomůcka pro sluchově postižené děti
- Psací telefon pro neslyšící včetně světelné indikace (osobní počítač, pager, mobilní telefon,...)
- Přídavná karta k osobnímu počítači a programové vybavení
- Telefonní přístroj se zesílením zvuku
- Fax
- Faxmodemová karta k počítači a programové vybavení emulující fax
- Videorekordér
- Televize s teletextem
- Doplnění televizoru o dekodér teletextu
- Přístroj k nácviku slyšení

Zpracovala: Mgr. Šildbergerová, sociální pracovnice Unie neslyšících Brno.

 
 
 

Životní a existenční minimum

Definice životního a existenčního minima

 • Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.
 • Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

Právní úprava

 • Životní a existenční minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Částky životního a existenčního minima platné od 1. 1. 2012 jsou stanoveny nařízením vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Hlavní využití

 • Hlavní využití životního a existenčního minima je v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Životní minimum plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze i jako sociálně-ochranná veličina.
 • Životní a existenční minimum je využíváno také v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, při zjišťování nároku na dávky, které zabezpečují adresnou pomoc rodinám s dětmi ve stanovených sociálních situacích (u přídavku na dítě a porodného). V případě dávek pěstounské péče tvoří základ pro výpočet jejich výše.
 • Další využití životního minima je například v soudní praxi pro stanovení alimentačních povinností, v případě exekucí pro nezabavitelné částky apod.

Náklady na bydlení

 • Životní minimum ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení.
 • Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení.

Částky životního minima platné od 1. 1. 2012 v Kč za měsíc

pro jednotlivce

3 410

pro první dospělou osobu v domácnosti

3 140

pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti

2 830

pro nezaopatřené dítě ve věku

 

  do 6 let

1 740

  6 až 15 let

2 140

  15 až 26 let (nezaopatřené)

2 450

Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.

Částka existenčního minima platná od 1. 1. 2012 v Kč za měsíc

existenční minimum

2 200

 


 

TOPlist